Κατακόρυφων Οπών Climablock με λσχεδιασμού ≤ 30 W/mK – Μη προσμέτρηση στο συντελεστή δόμησης